E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Isnin, 4 November 2013

Pemarkahan bahagian novel SPM Bahasa Melayu

Bahagian i)
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji.

2 Isi, termasuk huraian dan contoh      = 4 markah

Markah Bahasa (PWC/kosa kata/Tatabahasa)  = 3 markah

Panduan ini bermakna pelajar perlu menyediakan dua isi utama berdasarkan kehendak soalan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahagian ii)
Biasanya perbandingan dua buah novel yang anda kaji.

Bererti satu perenggan jawapan anda melibatkan perbandingan dua novel berdasarkan kehendak soalan.

3 isi termasuk huraian dan contoh  = 6 markah

markah bahasa = 2 markah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ini hasil perbincangan semoga dapat menbantu anda semua pelajar SPM 2013. Terima kasih.

Soalan ramalan novel teks Melunas Rindu dan Kabus di Perbukitan

Hasil perbincangan guru-guru bahasa Melayu, kami menjangka soalan novel SPM Bahasa Melayu ialah tentang latar masyarakat. Oleh itu kami berharap pelajar dapat menguasai latar masyarakat bagi kedua-dua novel tersebut. Kami berharap pelajar juga sentiasa membuat kajian tentang analisis yang lain sebagai pengukuhan.

Pemarkahan Rumusan Bahasa Melayu SPM

Pemarkahan
 • Bahagian ini diperuntukkan sebanyak 30 markah
 • 20 markah untuk bahagian isi dan 10 markah untuk aspek bahasa
 • Pengenalan – 2 markah
 • Setiap isi tersurat dan tersirat – 2 markah
 • Kesimpulan – 2 markah
 • Aspek bahasa markah yang diperuntukkan ialah separuh daripada markah isi
 • Aspek bahasa seperti pengolahan bahasa, penggunaan istilah dan kosa kata, tanda baca dan sebagainya akan diteliti sebelum markah untuk bahagian bahasa diberikan.

Perenggan
 • Pelajar bebas menulis perenggan sama ada dalam satu, dua, tiga, atau empat perenggan.sebenarnya, tidak ada peraturan khusus tentang bilangan perenggan. Pelajar dicadangkan supaya menulis rumusan dalam empat(4) perenggan seperti di bawah:
 • Perenggan 1 – Pengenalan
 • Perenggan 2 -  6 isi tersurat
 • Perenggan 3 – 2 isi tersirat
 • Perenggan 4 – Kesimpulan

Bilangan Perkataan
 • Pelajar dikehendaki menulis rumusan antara 100 – 120 patah perkataan.
 • Jika melebihi jumlah perkataan yang dinyatakan isi rumusan yang terdapat dalam perkataan atau ayat selebihnya tidak akan dibaca atau dinilai.