E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Isnin, 4 November 2013

Pemarkahan bahagian novel SPM Bahasa Melayu

Bahagian i)
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji.

2 Isi, termasuk huraian dan contoh      = 4 markah

Markah Bahasa (PWC/kosa kata/Tatabahasa)  = 3 markah

Panduan ini bermakna pelajar perlu menyediakan dua isi utama berdasarkan kehendak soalan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahagian ii)
Biasanya perbandingan dua buah novel yang anda kaji.

Bererti satu perenggan jawapan anda melibatkan perbandingan dua novel berdasarkan kehendak soalan.

3 isi termasuk huraian dan contoh  = 6 markah

markah bahasa = 2 markah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ini hasil perbincangan semoga dapat menbantu anda semua pelajar SPM 2013. Terima kasih.

Soalan ramalan novel teks Melunas Rindu dan Kabus di Perbukitan

Hasil perbincangan guru-guru bahasa Melayu, kami menjangka soalan novel SPM Bahasa Melayu ialah tentang latar masyarakat. Oleh itu kami berharap pelajar dapat menguasai latar masyarakat bagi kedua-dua novel tersebut. Kami berharap pelajar juga sentiasa membuat kajian tentang analisis yang lain sebagai pengukuhan.

Pemarkahan Rumusan Bahasa Melayu SPM

Pemarkahan
 • Bahagian ini diperuntukkan sebanyak 30 markah
 • 20 markah untuk bahagian isi dan 10 markah untuk aspek bahasa
 • Pengenalan – 2 markah
 • Setiap isi tersurat dan tersirat – 2 markah
 • Kesimpulan – 2 markah
 • Aspek bahasa markah yang diperuntukkan ialah separuh daripada markah isi
 • Aspek bahasa seperti pengolahan bahasa, penggunaan istilah dan kosa kata, tanda baca dan sebagainya akan diteliti sebelum markah untuk bahagian bahasa diberikan.

Perenggan
 • Pelajar bebas menulis perenggan sama ada dalam satu, dua, tiga, atau empat perenggan.sebenarnya, tidak ada peraturan khusus tentang bilangan perenggan. Pelajar dicadangkan supaya menulis rumusan dalam empat(4) perenggan seperti di bawah:
 • Perenggan 1 – Pengenalan
 • Perenggan 2 -  6 isi tersurat
 • Perenggan 3 – 2 isi tersirat
 • Perenggan 4 – Kesimpulan

Bilangan Perkataan
 • Pelajar dikehendaki menulis rumusan antara 100 – 120 patah perkataan.
 • Jika melebihi jumlah perkataan yang dinyatakan isi rumusan yang terdapat dalam perkataan atau ayat selebihnya tidak akan dibaca atau dinilai.

Isnin, 21 Oktober 2013

Asas pemberian markah bahasa penulisan rumusan

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi

Peringkat BAIK.

Markah isi 18 hingga 20, memperolehi markah bahasa antara 9 atau 10. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.

atau

Markah isi 15 hingga 17, memperolehi markah bahasa antara 7 atau 9. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.


Peringkat SEDARHANA.

Markah isi 12 hingga 14, memperolehi markah bahasa antara 6 atau 7. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

atau

markah isi 8 hingga 11, memperolehi markah bahasa antara 4 atau 6. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

Peringkat LEMAH

markah isi 1 hingga 7, memperolehi markah bahasa antara 1 atau 4. Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan.

NOTA PERINGATAN

1. Jika bahasa murid agak baik, tambah 1 markahr lagi.
2. Jika bahasanya kurang memuaskan tolak 1 markah,
3. Jika DISALIN BULAT-BULAT PERKATAAN DEMI PERKATAAN, AYAT DEMI AYAT, walapun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 Markah.
4. Jika rumusan kurang daripada 250 patah perkataan . markah tidak dipotonng.
5. Markah bahasa maksimum 10 markah sahaja.

Sumber : Skemah pemerkahan BM

Ahad, 13 Oktober 2013

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat.

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat bagi setiap soalan yang menggunakan teknik menjawab yang betul.

PERSOALAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara persoalan dalam novel tersebut ialah persoalan ketabahan seorang anak muda menghadapi pelbagai dugaan dalam hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak

PERWATAKAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah seorang yang tabah dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

PENGAJARAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah kita hendaklah tabah menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

LATAR MASYARAKAT

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah latar masyarakat yang tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 
 

Khamis, 3 Oktober 2013

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh meyenaraikan lebih daripada satu kesalahan pengunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Bendera-bendera yang berwarna-warni itu bertebaran di sepanjang jalan.

ii. Masalah yang institusi pengajian tinggi hadapi adalah kekurangan pendapat yang cerdas.

iii. Beliau sering diajak untuk membentangkan kertas kerja di dalam beberapa seminar.  [6 markah]

Jawapan (d)

(i) Bendera-bendera (bendera) yang berwarna-warni itu bertebaran (berkibaran) di sepanjang jalan.

(ii) Masalah yang institusi pengajian tinggi hadapi adalah (ialah) kekurangan pendapat yang cerdas. (bernas).

(iii) Beliau sering diajak (dijemput) untuk membentangkan kertas kerja di dalam (dalam) beberapa seminar.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

i. Kebanyakkan pengguna memilih untuk berbelanja di pusat membeli belah berbanding di kedai runcit.

ii. Puan Halimah dan Encik Halim cadangan untuk menyambut ulangtahun perkahwinan mereka di Hotel Kasturi pada hari Ahad nanti.

iii. Di mana harus saya mengantungkan gambar pemandangan ini. Aqil bertanya kepada Irfan.

[6 markah]

Jawapan (c)

(i) Kebanyakkan (Kebanyakan) pengguna memilih untuk berbelanja di pusat membeli belah (membeli-belah) berbanding di kedai runcit.

(ii) Irfan sambut (menyambut) hari jadinya yang ke 17 (ke-17) secara sederhana sahaja pada tahun ini.

(iii) (“)Di mana harus saya mengantungkan (gantungkan) gambar pemandangan ini(”, ?) Aqil bertanya kepada Irfan.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(b) Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian tentukan subjek dan predikat dalam ayat tanpa mengubah maksud asal.

i. Melukis telah menjadi kegemarannya sejak kecil lagi.

ii. Warna oren merupakan warna pilihan Hani untuk majlis perkahwinannya .

iii. Ibu pejabat syarikat tersebut terletak di Labuan, Sabah.                                  [6 markah]

Jawapan (b)

(i) Melukis (S) telah menjadi kegemarannya sejak kecil lagi (P). (2 m)

(ii) Warna oren (S) merupakan warna pilihan Hani untuk majlis perkahwinanya (P) (2 m)

(iii) Ibu pejabat syarikat tersebut (P) terletak di Labuan, Sabah (P) (2 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(a) Tulis satu ayat bagi setiap kata kerja di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda boleh menambahkan imbuhan tetapi tidak boleh menggunakan perkata itu sebagai kata nama khas.

i. tonton
ii. tengok
iii. keluar
iv. terbit
v. halus
vi. teliti             [6 markah]

Contoh ayat:

(i) Drama percintaan itu saya tonton sehingga tamat. (1 m)

(ii) Pengasuh itu diminta menengok kanak-kanak itu sementara ibunya memilih sayur-sayuran. (1 m)

(iii) Peristiwa berkenaan kemalangan tersebut telah keluar dalam berita pada jam 12.00 malam. (1 m)

(iv) Matahari biasanya akan terbit seawal jam lapan pagi. (1 m)

(v) Anyaman tikar itu sangat halus dan kemas. (1 m)

(vi) Kita perlu melakukan sesuatu kerja dengan teliti agar segala tugasan yang diberikan berjalan dengan lancar. (1 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (d) Gurindam

Soalan 2 (d) Gurindam

Baca gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan 
menggunakan ayat anda sendiri.

Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Cahari olehmu akan sahabat, 
Yang boleh dijadikan ubat. 

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan tiap seteru.
 
Cahaya olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.
 
Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang setiawan.

(Abu Hassan Sham (Penyelenggara)
Puisi-puisi Raja Ali Haji,
Dalam antologi Harga Remaja, 1993 DBP)

i. Apakan yang dimaksudkan dengan: 

Cahari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan ubat [3 markah]

Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
i. Maksud cahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan ubat ialah saranan supaya memilih sahabat yang akan bersama-sama kita sama ada dalam keadaan senang atau susah (3 m)
 
ii. Sahabat amat penting pada masa susah maupun senang. Cadangkan ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang sahabat yang setia. [3 markah]

 Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
ii. Ciri-ciri seorang sahabat yang setia ialah yang tidak akan menceritakan aib kita kepada orang lain. Mereka juga akan bersama-sama kita di kala kita susah maupun senang malah mereka jujur dan berterus terang sekiranya kita tersalah haluan serta memaklumkan perkara negatif yang kita lakukan kepada keluarga agar dapat dibetulkan sebelum jauh terpesong. (3 m)
 
iii. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam gurindam di atas. [3 markah]
 
Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
iii. Dua nilai yang terdapat dalam gurindam di atas ialah kebijaksanaan iaitu bijak dalam memilih sahabat sejati. Ketaatan iaitu isteri yang taat kepadaa suaminya dan keiklasan iaitu seorang sahabat yang baik sentiasa ikhlas dengan rakannya. (3 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (c) – Petikan Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.

Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun tersenyum mendengar sembah bidadari itu. Maka ujar, tuan puteri, “Kita telah bermain-main semalam tadi dengan biti-biti itu. Maka kita tidur lalu bermimpi hampir dinihari juga rasanya. Maka datang seekor naga maka dipagutnya pinggangku, tiada lekat pada tubuhku rasanya dan aku lihat rupa naga itu terlalu indah-indah sekali. Seketika kita berselimut bau bunga rasanya, dan bau bunga itu pun datang sekarang kepada hidungnya kita rasanya. Hatta maka naga itu pun melancar ke atas kemuncak mahligai ini. Maka ditelannya gemala yang di atas kemuncak mahligai ini. Sebab itulah mukaku pucat ini.”Segala bidadari itu pun berdatang sembah seraya tertawa, “Segera rupanya tuan puteri ini akan kahwin dengan paduka kakanda itu Raja Dewa Lela Mengerna itu.” Tuan puteri pun tersenyum tunduk malu rupanya dan segala bidadari itu pun tertawa seraya ia berpantun demikian bunyinya:

Burung bayan terbangnya tinggi,
Terbang melayang berpangkat-pangkat;
Jikalau malam termimpi-mimpi,
Jika siang terlihat-lihat.


Setelah tuan puteri mendengar pantun itu adalah muka tuan puteri itu antara masam dengan tiada berseri. Maka tuan puteri pun berkata kepada inangdanya, “Hai inangda, bilamana kita akan pergi mandi ke Tasik Semendera Jin itu?” Maka sembah inangdanya, “Ya tuanku tuan puteri, esoklah kita akan pergi mandi.”

(Dipetik daripada cerita Hikayat Indera Nata dalam
Antologi Harga Remaja DBP

Soalan

i. Mengapakah muka bidadari pucat? [2 markah]

Cadangan jawapan
(i) Muka bidadari pucat kerana bidadari melihat naga yang melancar/meluncur di atas kemuncak mahligai telah menelan gemala yang terdapat di atas kemuncak mahligai itu. (2 m)

ii. Nyatakan gambaran naga yang terdapat dalam mimpi bidadari seperti yang diceritakan kepada
Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran? [3 markah]

Cadangan jawapan
(ii) Gambaran naga yang terdapat dalam mimpi bidadari ialah rupa naga itu terlalu indah/cantik sekali dan apabila bidadari berselimut dia terbau bunga malah bau bunga itu seolah-olah melekat pada hidungnnya/masih terbau-bau. (3 m)

iii. Pada pendapat anda, apakah bekalan yang perlu ada dalam diri seseorang remaja untuk mengelakkan diri daripada diperdaya oleh orang yang tidak bertanggungjawab. [3 markah]Cadangan jawapan
(iii) Bekalan yang perlu ada dalam diri seseorang remaja untuk mengelakkan diri daripada diperdaya oleh orang yang tidak bertanggungjawab ialah seseorang remaja itu perlu penuhkan ilmu dunia dan akhirat dalam dirinya agar dia dapat menapis perkara yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Selain itu, remaja juga perlu berkawan dengan orang yang baik tingkah lakunya atau dengan para ilmuan kerana sahabat yang baik akan membawa kita ke jalan yang benar/baik, malah seseorang remaja itu perlu pandai membawa diri agar tidak timbul perasaan marah atau dendam atau iri hati kerana kita mudah dieksploitasi sekiranya kita leka dengan kelebihan yang kita ada. (3 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (b) - Petikan Prosa Moden

Soalan 2 (b) - Petikan Prosa Moden

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Abang tak mahu pergi kebun? Apa kata abang pergi sebelum abang jadi ahli korporat nanti,”
 rayu Mikraj.
“Tak perlu!” Israk mengayun kata-kata.
“ Mengapa? Abang takut nyamuk? Agas? Atau seram dengan nyanyian cengkerik? Mengapa abang terlalu berlagak akhir-akhir ini? Suara Mikraj makin lama makin meninggi.
Israk menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, “Mengapa kau terlalu menjaga tepi kain orang?”
Saya kasihan melihat Wah. Abang menghina, mengeji, menyakiti Wah. Paha kanan tercubit paha kiri turut berasa sakit. Abang sedar tak,
Wah lebih tua daripada abang!”
“Saya ajak pa dan ma bawa abang balik kampung semata-mata mahu abang mengenali Wah yang membela abang sejak berusia satu hari lagi. Abang tahu, Wah benar-benar terhiris sewaktu atuk ‘Perth’ bawa abang lari. Sejak itu abang langsung tak mengenali Wah. Saya mahu
abang belajar erti kepayahan, kekecewaan, dan ketabahan seorang wanita. Wah orangnya...,” butir bicara Mikraj diiringi mutiara mata.
“Sudah hujan,” perli Israk.
“Abang jangan terkejut kalau saya mampu membuatkan abang menangis nanti!”
Israk bersahaja. Dia mencapai gitarnya lalu lagu sumbang itu kembali beralun. Perasaan meluat mula bersarang dalam kalbu Mikraj. Kalau tersilap jolok, pasti terjolok sarang itu. Bahaya.
“Kalau bercakap dengan abang mesti ada kompromi,” katanya, memandang tepat ke wajah Israk. Fikirannya di awang-awangan.

(Dipetik daripada cerpen Israk
oleh Erda Roslan khairi, dalam Harga Remaja, DBP)

i. Apakah reaksi Israk apabila Mikraj mengajaknya ke kebun? [2 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
i. Reaksi Israk apabila Mikraj mengajaknya ke kebun ialah menjawab secara sambil lewa, iaitu tidak perlu malah memarahi Mikraj yang dianggap terlalu menjaga tepi kain orang. Israk juga menyindir Mikraj dengan pertanyaan Mikraj sudah selesai berhujah dan bersahaja mencapai gitarnya lalu lagu sumbang itu kembali beralun. (2 m)
 
ii. Berikan beberapa cadangan untuk mendekatkan golongan muda agar berminat untuk menyertai
aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan kekeluargaan. [3 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
ii. Beberapa cadangan untuk mendekatkan golongan muda agar berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan kekeluargaan ialah menyerahkan tanggungjawab mengelolakan sebarang aktiviti kepada kumpulan ini agar mereka merasakan tenaga mereka dihargai. Selain itu, aktiviti tersebut secara keseluruhannnya memerlukan penglibatan semua pihak agar hubungan lebih akrap dan sesetengah aktiviti boleh menggunakan komputer,telefon bimbit, dan pelbagai gajet kerana remaja kini lebih berminat pada aktiviti yang menggunakan perisian malah mereka boleh mengggunakan kepakaran masing-masing untuk mengajar keluarga yang telah berumur atau tidak mahir dalam ilmu komputer.
 
iii. Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan, dan satu pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [4 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
iii. Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan ialah kita janganlah biadap terhadap orang tua contohnya Israk yang kerap melukakan hati neneknya, Wah./Kita jangan lupa diri/asal usul, contohnya Israk yang enggan ke kebun apabila diajak oleh Mikraj kerana menganggap
dirinya berketurunan Inggeris. Pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ialah kita ...........................................................................................................................................................

Rabu, 2 Oktober 2013

Ulang kaji SPM 2013 Gurindam Tonggak Dua Belas

Gurindam Tonggak Dua Belas
Mohd Sidek Mohd Dollah (Mas Adeki) (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Manusia harus menghargai masa dan tidak harus menangguhkan kerja.

Rangkap 2
Sifat tekun merupakan kunci kejayaan. Sesuatu pekerjaan itu haruslah bersesuaian dengan kemampuan diri.

Rangkap 3
Sifat ceria akan menyeronokkan suasana kerja. Oleh itu harus elakkan sifat bermuram dan bersedih semasa bekerja.

Rangkap 4
Kita harus mengamalkan keserhanaan dalam menjalani kehidupan dan bertindak dengan menggunaan akal.

Rangkap 5
Keperibadian mulia harus dijadikan amalan hidup. Keikhlasan harus dijadikan pegangan hidup.

Rangkap 6
Sifat bak hati, bertimbang rasa dan bersimpati merupakan kekuatan seseorang individu.

Rangkap 7
Pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik. Kita juga harus membezakan baik dan buruk dalam menjalani kehidupan.

Rangkap 8
Kita harus memikul tugas dengan yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Tugas itu harus dipikul dengan sifat keserhanaan tetapi tegas.

Rangkap 9
Sifat berhemat harus diamalkan bagi mengelakkan pembaziran.

Rangkap 10
Sekiranya kita mengamalkan kesabaran dan berfikir dengan waras, maka segala permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah.

Rangkap 11
Kita harus memberikan dorongan kepada mereka yang berbakat. Kita juga harus menunjukkan kebolehan kita agar menjadi perangsang kepada orang lain.

Rangkap 12
Daya kreativiti harus dijadikan budaya hidup kita.

Tema dan Persoalan
Puisi ini membawakan tema nilai-nilai murni yang harus dijadikan pegangan bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia.

Antara persoalan yang terkandung dalam puisi ini ialah:

a. Kepentingan menghargai masa.
b. Ketekunan tangga kejayaan.
c. Kemuliaan sifat sederhana.
d. Kepimpinan melalui teladan
e. Memberikan dorongan kepada orang lain

Bentuk

Gurindam merupakan sejenis puisi dengan bentuk terikat. Ciri-ciri gurindam ini ialah:
a. Terdiri daripada dua belas rangkap.
b. Setiap rangkap terdiri daripada dua baris.
c. Tunduk kepada rima akhir aa
d. Hampir kesemua barisnya terdiri daripada empat patah perkataan

Gaya Bahasa yang Ketara

a. Responsi (Pengulangan kata pada pertengahan baris) Contoh:
Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan

b. Kata-kata pinjaman dari bahasa Inggeris
Contoh:
Kreatif, aktif

Nilai dan Pengajaran

Puisi ini amat kaya dengan nilai dan pengajaran. Sebenarnya terdapat pengajaran yang berguna kepada kita dalam kesemua rangkap puisi ini. Sekadar contoh, nilai-nilai utama dalam puisi ini ialah menghargai masa, ketekunan, kesederhanaan, baik hati, bertimbang rasa, bersimpati, dan kesabaran. Antara pengajaran yang boleh disimpulkan daripada puisi ini ialah:

a. Kita haruslah menggunakan masa dengan sebaik mungkin dan tidak harus menangguh-nangguhkan sesuatu kerja.
b. Kita harus berusaha dengan tekun dan rajin bagi mencapai kejayaan.
c. Kita harus mengutamakan keserhanaan dalam mejalani kehidupan harian.
d. Pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik kepada mereka yang dipimpinnya.
e. Kita harus sentiasa bersabar dalam menghadapi dugaan hidup.

Ulang kaji SPM 2013 Syair Pemberontakan Patani

Syair Pemberontakan Patani
Mohd Yusof Md Nor dan Abd Rahman Kaeh (Penyelenggara)

Maksud

Rangkap 1
Laksamana telah dititahkan oleh Betara supaya pergi ke negeri Patani dengan segera dan dapatkan cogan Raja Senggora.

Rangkap 2
Hukuman yang telah ditetapkan itu kekal walaupun orang yang melakukannnya memohon maaf.

Rangkap 3
Laksamana tidak berani membantah atau menunjukkan kegelisahannya terhadap perintah Betara. Hal ini disebabkan beliau ingin memelihara negerinya daripada menjadi kacau- bilau.

Rangkap 4
Namun hati Laksamana amat berat untuk meninggalkan ibu saudaranya, Bonda Duli Mahkota Indera yang sedang sakit tenat.

Rangkap 5
Betara meminta Laksamana membuang perasaan bimbang dan kesedihan kerana tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya amat berat. Lagipun tanggungjawab ini perlu dilaksanakan bagi menyelamatkan negeri itu.

Rangkap 6
Setelah mendengar titah Betara, Laksamana bertekad untuk melaksanakan tugasan tersebut. Beliau juga menyerahkan segalagalanya kepada Allah.

Rangkap 7
Laksamana sanggup menanggung sebarang malapetaka dan penderitaan demi kedaulatan raja dan kesejahteraan negerinya.

Rangkap 8
Namun begitu, Laksaman berjalan dengan hati yang sedih. Ingatannya tetap bersama ibu saudaranya yang sakit tenat itu. Laksamana juga begitu yakin beliau tidak akan berkesempatan untuk berjumpa dengannya lagi.

Rangkap 9
Walau bagaimanapun, Laksamana rela kerana sedar kepayahan tersebut hanya ditanggung oleh dirinya seorang. Sebaliknya jika beliau tidak melaksanakan tanggungjawab itu, bala tersebut terpaksa ditanggung oleh seluruh negeri.

Rangkap 10
Oleh itu, Laksamana tidak lagi berkira-kira tentang soal itu. Sebaliknya beliau bergegas pergi untuk mendapatkan cogan Raja Senggora.

Tema dan Persoalan
Syair ini membawakan tema semangat patriotik dan kesetiaan terhadap raja dan negara.

Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya ialah:
a. Taat menerima arahan pihak atasan.
b. Kesanggupan berkorban demi raja dan negara.
c. Meletakkan kepentingan negara di hadapan kepentingan diri.
d. Menyerahkan diri kepada Tuhan.

Bentuk
Syair ini terdiri daripada sepuluh rangkap dan merupakan sejenis puisi tradisional dengan bentuk terikat. Antara ciri yang menandai syair ini

a. Setiap rangkapnya terdiri daripada empat baris.
b. Rima hujung semua baris dalam sesuatu rangkap itu tunduk kepada hukum aaaa.
c. Kesemua baris dalam sesebuah rangkap berfungsi sebagai maksud (tiada pembayang).
d. Setiap baris terdiri dalam lingkungan empat patah perkataan. (ada juga baris dengan tiga atau lima patah perkataan)

Gaya Bahasa yang Ketara

a. Penggunaan bahasa istana
Contoh:
Dititahkan, bonda, duli, daulat, baginda

b. Inversi (Proses penyongsangan ayat)
Contoh:
(Baris 2/Rangkap 5)
Ke atas negeri hendak mudarat
Sepatutnya Hendak mudarat ke atas negeri

c. Epifora (Pengulangan pada penghujung baris)
Contoh:
(Baris 2 dan 4/Rangkap 9)
Keberatan tertanggung di atas negeri,
Bala yang datang meliputi negeri.

Nilai dan Pengajaran

Nilai-nilai yang dapat diperhatikan dengan ketara dalam puisi ini ialah taat setia, cinta akan negara, keberanian dan kasih sayang.

Pengajaran yang disampaikan ialah:

a. Kita harus setia kepada raja dan negara.
b. Kita hendaklah berani berjuang demi negara.
c. Kita harus cinta akan negara dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.
d. Kita harus mengasihi sesama manusia terutamanya ahli keluarga kita.

Ulang kaji SPM 2013 Syair Makna Riak

Syair Makna Riak
Mohd Yusof Md Nor dan Abd Rahman Kaeh (Penyelenggara)

Maksud

Rangkap 1
Maksud riak atau takbur ialah sikap beramal ibadat semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Sikap ini amat dibenci Tuhan kerana tergolong dalam perbuatan syirik.

Rangkap 2
Kadang-kadang riak dilakukan dengan perbuatan berpuasa dan bertutur dengan lemah-lembut. Padahal keadaan dan kebersihan
tubuh badan tidak dijaga.

Rangkap 3
Ada orang yang berpura-pura tidak mementingkan kebendaan agar dirinya dianggap sebagai wali. Namun hatinya tetap condong kepada kebendaan.

Rangkap 4
Ada masanya perbuatan riak ditunjukkan dengan menonjolkan ilmu yang dimilikinya. Orang seperti ini akan banyak memberikan ceramah di pelbagai majlis. Namun dia akan campuradukkan perkara baik dan buruk.

Rangkap 5
Ada masanya orang ini akan berbicara tentang ilmu mantik yakni ilmu akal tentang sebab dan akibat. Dia akan berhujah seolaholah dia telah mengkaji segala-galanya agar dirinya dianggap bijak pandai. Namun tujuannya adalah agar dia diberikan ganjaran tertentu.

Rangkap 6
Ada pula masanya riak ditunjukkan dengan cara berpakaian. Individu ini akan kelihatan berserban berlilit di kepala dan kain sejadah di bahunya. Tangannya pula sentiasa menggenggam tasbih.

Rangkap 7
Ada masanya individu berkenaan akan pejamkan mata dan berzikir panjang sehingga melupakan dirinya. Namun tujuannya adalah suapaya dia diterima sebagai ketua.

Rangkap 8
Sikap riak merupakan bala. Allah memurkai orang seperti ini dan amal ibadatnya ditolak.

Tema dan Persoalan
Syair ini membawakan tema sikap sesetengah manusia yang suka beribadat semata-mata untuk menunjuk-nunjuk dan bukannya dengan hati yang tulus.

Persoalan yang terkandung di dalamnya ialah:

a. Beribadat semata-mata untuk menunjuk-nunjuka dibenci Tuhan.
b. Sikap berpura-pura beriman bagi mendapatkan pujian dan ganjaran manusia.
c. Sikap menampilkan keimanan kerana ingin menjadi ketua.
d. Amal ibadat manusia yang riak tidak diterima Tuhan.

Bentuk
Syair merupakan sejenis puisi tradisional dengan bentuk terikat. Antara ciri yang menandai syair ialah:

a. Setiap rangkapnya terdiri daripada empat baris.
b. Rima hujung semua baris dalam sesuatu rangkap itu tunduk kepada hukum aaaa.
c. Kesemua baris dalam sesebuah rangkap berfungsi sebagai maksud (tiada pembayang).
d. Setiap baris terdiri dalam lingkungan empat patah perkataan. (ada juga baris dengan tiga atau lima patah perkataan)

Gaya Bahasa yang Ketara

Gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Inversi (Proses penyongsangan ayat)
Contoh:
Baris 3/Rangkap 4
Berkata-kata tidaklah jemu
Sepatutnya
Tidak jemu berkata-kata

b. Peggunaan kata-kata Arab
Contoh: syirik, wali, zikir,

c. Simile (perbandingan dengan menggunakan kata hubung) Contoh:
Baris 3/Rangkap 7)
Terkadang jasbah seperti gila

Nilai dan Pengajaran

Nilai yang dapat dirumuskan daripada puisi ini ialah keikhlasan, kejujuran dan kesederhanaan. Pengajaran yang disampaikan melalui puisi ini ialah:

a. Kita mesti ikhlas dalam mengerjakan ibadah yakni demi Tuhan semata-mata.
b. Kita mesti jujur dalam menyampaikan ilmu/ceramah agar tidak menyesatkan orang ramai.
c. Kita tidak harus menunjuk-nunjukkan kelebihan, kebolehan atau ilmu kita.
d. Kita harus bersikap sederhana dalam hidup tidak kira betapa tinggi sekalipun ilmu atau amalan kita.

Ulang kaji SPM 2013 Pantun Lapan Kerat

PANTUN LAPAN KERAT
Harun Mat Piah (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Kesabaran merupakan sebahagian daripada keimanan seseorang. Individu yang banyak bersabar tidak muda digoda oleh iblis. Individu seperti inilah yang biasanya berjaya dalam hidupnya.

Rangkap 2
Merujuk kepada kelahiran Utusan Allah. Baginda merupakan seorang individu istimewa yang berasal daripada keturunan Adam. Baginda lahir sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk membimbing manusia.

Rangkap 3
Warisan budaya nenek moyang kita semakin binasa kerana kecuaian kita sendiri. Budaya Timur yang murni dicemari budaya Barat. Kita juga semakin lalai dalam memelihara bahasa ibunda kita.

Tema dan Persoalan

Membawakan campuran pelbagai tema. Antaranya ialah kepentingan kesabaran, kemuliaan Rasulullah SAWdan kebinasaan warisan silam.

Antara persoalan yang terkandung dalam puisi ini ialah:

a. Kesabaran merupakan sebahagian daripada keimanan.
b. Kemuliaan Rasulullah SAW.
c. Pencemaran warisan budaya silam akibat pengaruh Barat.

Bentuk

Ini merupakan pantun lapan kerat dan berbentuk terikat. Ciri-ciri puisi ini ialah:
a. Setiap rangkap terdiri daripada lapan baris.
b. Tunduk kepada rima hujung abcdabcd
c. Empat baris pertama merupakan pembayang manakala empat baris terakhir merupakan maksud.
d. Setiap baris terdiri daripada tiga hingga lima patah perkataan.

Gaya Bahasa yang Ketara

Antara gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Inversi
Contoh
Baris 3/Rangkap 3
Menjadi riuh orang di darat
Sepatutnya
Orang di darat menjadi riuh.

b. Personifikasi
Contoh:
Baris 8/Rangkap 3
Bahasa ibunda hina terbiar

Nilai dan Pengajaran

Nilai yang ketara dalam puisi ini ialah kesabaran, kesyukuran dan bertanggungjawab. Pengajaran yang disampaikan melalui puisi ini ialah:

a. Kita harus mengutamakan kesabaran dalam menjalani kehidupan.
b. Kita hendaklah bersyukur dengan limpah kurnia Allah yang mengutuskan pembimbing yang mulia
    bagi membawa kita ke jalan yang benar.
c. Kita harus bertanggungjawab dalam memelihara budaya dan bahasa warisan bangsa kita.

Ulang kaji SPM 2013 Pantun Enam Kerat

ANALISIS PUISI DALAM DIRGAHAYU BAHASAKU

Pantun Enam Kerat
Md. Ali Bachik (ILADAM) (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Ketabahan individu untuk menjalani kehidupan tanpa menghiraukan penderitaan yang menimpanya kerana kekuatan jiwanya.


Rangkap 2
Segala penderitaan yang menimpa seseorang itu merupakan suratan yang ditentukan oleh Tuhan. Tiada siapa yang boleh disalahkan
kerana penderitaan tersebut.


Rangkap 3
Seseorang yang menanggung kekecewaan kerana kekasihnya meninggalkannya setelah menemui kekasih baru.


Tema dan Persoalan

Puisi ini membawakan tema penderitaan dan kekecewaan yang ditanggung oleh seseorang individu yang gagal dalam percintaan.

Antara persoalan di dalamnya ialah:

a. Kekuatan jiwa untuk menghadapi kekecewaan dengan tabah.
b. Segala yang terjadi di dunia ini merupakan ketentuan Tuhan.
c. Ketiadaan kesetiaan dalam bercinta.

Bentuk

Puisi ini merupakan pantun enam kerat dan mempunyai bentuk yang terikat. Ciri-cirinya ialah:
a. Terdiri daripada tiga rangkap.
b. Setiap rangkap terdiri daripada enam baris.
c. Tunduk kepada rima hujung abcabc.
d. Tiga baris pertama merupakan pembayang manakala tiga baris berikutnya merupakan maksud.
e. Setiap baris terdiri daripada empat hingga lima patah perkataan.

Gaya Bahasa yang Ketara

Antara gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Penggunaan peribahasa
Contoh: Ibarat kaca jatuh ke lantai (Baris 4/Rangkap 1)
Ibarat melukut di tepi gantang (Baris 4/Rangkap 3)

b. Pengulangan

i. Anafora (Pengulangan kata pada awal baris)
Contoh:
Baris ke-5/6 Rangkap 2
Sudah takdir sudah suratan,
Sudah nasib jadi begini.

ii. Responsi (Pengulangan pada akhir baris)
Contoh:
Baris 2 dan 5/Rangkap 3
Gelama tiak berumpan lagi,
Yang lama tidak berkenan lagi,

iii. Repetisi
Baris5/Rangkap 2
Contoh : Sudah takdir sudah suratan

Nilai dan Pengajaran

Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi ini ialah ketabahan menghadapi cabaran, redha kepada takdir Tuhan dan kesetiaan. Pengajaran yang disampaikan kepada pembaca ialah:

a. Kita harus tabah menghadapi musibah yang mendatang dalam hidup kita.
b. Kita harus redha dengan suratan takdir serta tidak harus menyalahkan orang lain di atas 
    penderitaan yang menimpa kita.
c. Kita harus setia kepada orang yang kita cintai.

Khamis, 19 September 2013

Soalan 1 – Rumusan. SOALAN ULANGKAJI SPM 2013

Soalan 1 : Rumusan
[30 Markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan berkenaan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu dan kekangan penggunaannya di Malaysia.

     Sejak beberapa dekad yang lalu, Malaysia telah melalui beberapa fasa pembangunan. Bermula daripada Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Negara, Dasar Wawasan Negara, dan mutakhir Model Ekonomi Baru. Namun hakikat yang menyedihkan, perkembangan dan penggunaan bahasa Melayu seolah-olah dipinggirkan daripada pakej pembangunan tersebut. Walaupun pembangunan negara berjaya membawa perubahan dari aspek sosiopolitik, sosioaekonomi, dan tuntutan masyarakat, namun bahasa Melayu masih tidak berubah walaupun suatu ketika dahulu pernah menjadi bahasa sarwajagat terhebat di Nusantara.

Tuntutan ekonomi kapitalisme telah menghanyutkan perjuangan nasiolisme sehingga Universiti Kebangsaan Malaysia yang suatu ketika dahulu menjadi pemangkin dalam memartabatkan bahasa Melayu kini sama seperti universiti lain di Malaysia. Era digital dan globalisasi tanpa sempadan menyaksikan bahasa Melayu terpaksa bersaing hebat dengan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris. Aplikasi dan dasar liberalisasi sejak 1980-an melihat penggunaan bahasa Inggeris semakin meluas dan bahasa Melayu pula seolah-olah perlu bersedia untuk diturunkan ke liang lahat.

Melihat kepada senario yang berlaku pada hari ini, usaha bersepadu perlu dilakukan untuk mengembalikan semula semangat nasiolisme dan jati diri negara bangsa. Langkah pertama adalah dengan meletakkan keagungan bahasa dan sastera Melayu pada tempat selayaknya. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang mempunyai kematangan, sumber, kepakaran, dan kemampuan perlu melaksanakan hasrat ini tanpa membataskan sasaran terhad kepada sekolah kerajaan semata-mata. Sekolah-sekolah persendirian, sekolah Cina dan sekolah Tamil yang mempunyai silibus bahasa kebangsaan yang berbeza dengan sekolah kerajaan sepatutnya diberi perhatian yang lebih dalam memantapkan penggunaan bahasa Melayu.

Dalam usaha negara mencapai status negara maju, adunan bahasa Kebangsaan dan jati diri bangsa perlu diacu serentak memandangkan usaha memartabatkan bahasa Melayu harus melalui satu anjakan paradigma. DBP sebagai badan induk yang bertanggungjawab perlu melipatgandakan promosi di segenap lapisan masyarakat, malah penglibatan semua kaum dalam usaha membudayakan bahasa Melayu perlu giat dijalankan bagi menyemai semangat dan rasa cinta terhadap bahasa Melayu kepada semua kaum

Penubuhan Bahagian Pengembangan Bahasa Pelbagai Kaum yang dilakukan DBP merupakan satu langkah awal yang sungguh baik kerana usaha mengembangkan bahasa Melayu, khususnya kepada masyarakat bukan Melayu perlu diperhebatkan. Antara isu pertama yang perlu diselesaikan ialah menangani 20% daripada kanak-kanak yang ketinggalan dari segi literasi. Ukuran bagi kejayaan ini dinilai dengan melihat keyakinan ibu bapa sebagai penanda aras untuk menghantar anak-anak ke sekolah kerajaan dan bukan sekolah swasta.

“Satu Bahasa, Satu Malaysia” yang dicetuskan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dilihat sebagai satu langkah yang meyakinkan untuk mengembalikan peranan Asia sebagai generasi dunia. Jepun sebagai contoh yang paling berjaya membentuk negaranya melalui acuan sendiri melalui budaya dan bahasa. Tidak mustahil Malaysia mampu mengikut langkah Jepun sekiranya rakyat berbilang bangsa di negara ini bersatu untuk memulihhara budaya bansa. Perlu ditegaskan bahawa bahasa Kebangsaan bukan milik mutlak DBP, tetapi milik bersama masyarakat Melayu dan rakyat Malaysia kerana bahasa adalah jiwa bangsa.

(Dipetik daripada “Bahasa Melayu Hak Rakyat Malaysia”
Dewan Masyarakat, September 2010)

CONTOH JAWAPAN
Rumusan (30 Markah)

Markah penuh 30 
iaitu Isi = 20 
markah + bahasa = 10 markah
Isi – Pendahuluan = 2 markah
Tersurat + Tersirat = 16 markah
Kesimpulan/penutup = 2 markah

Pendahuluan
Petikan membincangkan cara-cara/usaha/ikhtiar untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat/ di Malaysia.

Isi tersurat
Cara-caranya ialah
• Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang mempunyai kematangan, sumber, kepakaran, dan kemampuan perlu melaksanakan hasrat memartabatkan bahasa Melayu tanpa membataskan sasaran terhad kepada sekolah kerajaan semata-mata.
 
• Sekolah-sekolah persendirian, sekolah Cina, dan sekolah Tamil yang mempunyai silibus bahasa kebangsaan yang berbeza dengan sekolah kerajaan sepatutnya diberi perhatian yang lebih dalam memantapkan penggunaan bahasa Melayu.
 
• adunan bahasa Kebangsaan dan jati diri bangsa perlu diacu serentak memandangkan usaha memartabatkan bahasa Melayu harus melalui satu anjakan paradigma.
 
• DBP sebagai badan induk yang bertanggungjawab perlu melipatgandakan promosi di segenap lapisan masyarakat.
 
• penglibatan semua kaum dalam usaha membudayakan bahasa Melayu perlu giat dijalankan bagi menyemai semangat dan rasa cinta terhadap bahasa Melayu kepada semua kaum.
 
• usaha mengembangkan bahasa Melayu, khususnya kepada masyarakat bukan Melayu perlu diperhebatkan.
 
• menangani 20% daripada kanak-kanak yang ketinggalan dari segi literasi.
 
• “Satu Bahasa, Satu Malaysia” yang dicetuskan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dilihat sebagai satu langkah yang meyakinkan untuk mengembalikan peranan Asia sebagai generasi dunia.
 
Isi tersirat

Kekangannya ialah
• masyarakat memandang rendah terhadap mutu bahasa Melayu/lebih memandang tinggi kepada orang yang tahu berbahasa Ingggeris.
 
• banyak agensi swasta lebih mengutamakan pekerja yang mahir dalam bahasa Inggeris.
 
• kedudukan bahasa Melayu itu sendiri yang kurang mantap.
 
• kurang pakar/tenaga/kurang usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu.
 
Kesimpulan, masyarakat/orang ramai perlulah menyokong usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ibunda itu tidak hilang/pupus begitu sahaja.


Soalan 2 : Pemahaman
[35 markah]
 
Soalan 2 (a) - Petikan Umum
 
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
i. Berikan maksud mengembalikan peranan Asia. [2 markah]
 
ii. Nyatakan faktor-faktor bahasa Melayu dipinggirkan [3 markah]
 
iii. Cadangkan dua langkah untuk mermartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah rendah. [4 markah]

Jawapan 2 (a) - Petikan Umum

i. Maksud mengembalikan peranan Asia ialah hidupkan semula maruah/jati diri/kepentingan masyarakat di benua Asia. (2 m)

ii. Faktor-faktor bahasa Melayu dipinggirkan ialah tuntutan ekonomi kapitalisme yang menghanyutkan perjuangan nasionalisme, bahasa Melayu terpaksa bersaing hebat dengan bahasa lain terutamanya bahasaa Inggeris, serta aplikasi dan dasar liberalisasi sejak 1980-an telah
menjadikan penggunaan bahasa Inggeris semakin meluas manakala bahasa Melayu seolah-olah telah terkubur. (3 m)

iii. Dua langkah untuk mermartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah rendah ialah menempatkan guru pakar bahasa Melayu untuk setiap sekolah agar dapat memberi pendedahan yang betul kepada murid dan guru baru serta mengadakan aktiviti terancang yang menarik serta melibatkan penggunaan bahasa Melayu seratus peratus agar murid dapat belajar sambil menghayati bahasa tersebut dalam suasana yang gembira.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Bahagian B

Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan 1 jam 30 minit]

4. Akhir-akhir ini isu kebanjiran buruh asing yang datang bekerja tanpa permit semakin serius dibincangkan kerana telah mengundang banyak masalah terutama yang melibatkan kegiatan jenayah. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk menyekat kebanjiran kumpulan ini, namun banyak kekangan yang dihadapi.
 
Huraikan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

 Cadangan jawaban

4. Perbincangan dan pendapat
 
Isi –
• Kekangan – kawasan yang luas dan kawasan perairan yang tersorok.
• kekurangan kakitangan dalam pasukan keselamatan.
• kurang pemantauan
• penyalahgunaan kuasa dan terdapat dalang dalam sistem keselamatan.
• Langkah mengatasi – kuatkuasa undang-undang dan tiada had kuasa terhadap orang yang terlibat.
• undang-undang yang lebih ketat dan tegas serta hukuman yang lebih berat.
• Tambah bilangan kakitangan

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Bahagian B

Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan 1 jam 30 minit]

3. Kesesakan lalulintas merupakan satu isu yang sering menghantui penduduk terutama di bandar-bandar besar. Salah satu usaha untuk mengatasinya ialah dengan meningkatkan keupayaan dan kecekapan sistem pengangkutan awam.
 
Bincangkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat tersebut.

Cadangan jawaban

3. Perbincangan
 
Isi –

• pengangkutan awam contohnya bas, kereta api, dan teksi.
 
• tingkatkan keupayaan dari aspek ketepatan masa, keselesaan tempat duduk, kemudahan membeli tiket, kemudahan untuk gologan OKU, keselesaan sistem pengudaraan, dan jaminan keselamatan.
 
• tingkatkan kemudahan tempat menunggu awam, tandas dan telefon awam yang bersih dann berfungsi, kekerapan kenderaan awam berhenti, stesen yang mempunyai kemudahan awam dan sistem keselamatan.
 
• perkhidmatan pemandu yang berdisiplin dan berhemah, khidmat kaunter yang mesra pelanggan, dan jaminan keselamatan kenderaan awam yang disediakan.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Bahagian B

Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan 1 jam 30 minit]

2. Unit beruniform sekolah anda telah mengadakan aktiviti perkhemahan di Taman Negara Pahang. Selaku setiausaha persatuan, anda diminta menulis laporan berkenaan aktiviti tersebut.
 
Tulis laporan itu selengkapnya.

Cadangan jawaban

2. Format laporan –Tajuk laporan, tarikh, masa, tempat, jumlah peserta, guru pengiring, objektif aktiviti, aktiviti yang dilaksanakan, faedah yang diperoleh dan nama setiausaha.
 
Isi-
• objektif untuk menerapkan sikap kepimpinan, bekerjasama, hubungan yang akrab, nilai berdikari.
• aisbreaking/permainan/ceramah/aktiviti jati diri@berdikari
• faedah - sikap berdikari, bekerjasama, hormat-menghormati, perpaduan, dan kepimpinan
• penutup – harapan pada masa-masa akan datang.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Bahagian B [100 markah] [Masa dicadangkan 1 jam 30 minit]

Bahagian B 
[100 markah] 
[Masa dicadangkan 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.
 
1. Generasi remaja hari ini didapati kurang berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti serta program keagamaan dan kemasyarakatan. Fenomena ini dikaitkan dengan kewujudan teknologi komunikasi.
Tuliskan satu rencana yang lengkap bertajuk ‘Mendekatkan Remaja dengan Program Keagamaan dan Kemasyarakatan melalui Teknologi Komunikasi’.

Cadangan jawaban

1. Format rencana – Tajuk dan nama pengarang.
 
Isi –

• Menggunakan alat komunikasi seperti internet untuk menyebarkan tips-tips yang berguna untuk diamalkan oleh remaja. Contohnya keburukkan mengambil dadah atau minum alkohol, seks bebas dan penyebaran fitnah. Remaja hari ini cenderung berhubung melalui twitter, muka buku (face book), skype, line, weechat, face time, yeepi (laman sosial Islam), linked in, dan sebagainya, oleh itu golongan dewasa boleh mengambil kesempatan dengan menghubungi remaja melalui laman sosial untuk menyalurkan dakyah agama.
 
• Menguar-uarkan melalui ruangan laman sosial aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang akan diadakan sama ada di peringkat kebangsaan maupun setempat
 
• Memuat turun ruangan keagamaan atau kemasyarakatan dalam ruangan seperti Youtube, clip video dan sebagainya.
 
• Mengadakan ruangan untuk pedebatan dan kemusykilan kerana ada remaja yang malu untuk mengutarakan masalah mereka secara berdepan dengan orang lain.
 
• Mengajak remaja menjadi ahli pertubuhan sukarela melalui pendaftaran atas talian (online) dengan memberi sijil-sijl keahlian dan penyertaan agar mereka merasakan diri mereka diiktiraf.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Bahasa Melayu Kertas 1

Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan 45 minit]

Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Huraikan pendapat anda tentang tanggungjawab seseorang terhadap komuniti. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Contoh Jawapan : Bahagian A
 
[30 markah]
Tanggungjawab terhadap komuniti:

• Masyarakat perlu prihatin terhadap golongan yang kurang bernasib baik seperti orang kurang upaya, hilang keupayaaan kerana kemalangan, orang yang ditimpa penyakit, anak yatim piatu atau yang ditinggalkan oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa boleh mendidik anakanak agar simpati terhadap nasib golongan ini, memberi bantuan mengikut kemampuan dan tidak menghindari atau mengejek mereka.
 
• Masyarakat setempat perlu ambil tahu apa yang berlaku terhadap jiran tetangga mereka terutama apabila jiran ditimpa musibah seperti menghidap penyakit, kecurian, rumah terbakar, atau kemalangan dan banjir. Memberi bantuan berupa barang atau sokongan moral.
 
• Orang ramai juga boleh bergotong royong meringankan beban jiran yang memerlukan seperti membaiki rumah jiran yang kurang berkemampuan, membersihkan kawasan setempat agar bebas daripada penyakit dan binatang berbahaya dan sama-sama membantu dalam majlis-majlis yang diadakah di kawasaan berkenaan agar hubungan antara masyarakat bertambah erat tidak kira apa agama dan bangsa jiran kita.

Sumber : www.afterschool.my

Isnin, 9 September 2013

Pemeranan untuk menghidupkan cerita._Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013

Soalan: 
Watak dalam novel berperanan untuk menghidupkan cerita. Huraikan dua perwatakan
watak utama dalam.novel yang telah anda pelajari.

Cadangan jawapan
Berdasarkan novel Kabus di Perbukitan hasil karya Mohamad Kholid Hamzah,
pengarang memaparkan Faridah sebagai watak utama. Antara perwatakan yang 
paling menonjol dalam diri watak utama ialah seorang yang tabah/cekal.
Faridah tabah dalam mengharungi dugaan hidup. Sebagai contoh, Faridah yang 
telah  kehilangan adik kembarnya, iaitu Rahayu akibat kanser paru-paru. Faridah 
juga telah kehilangan ibunya, Mak Salmah dan suaminya, Ghazali.  Walau 
bagaimanapun, dia  tetap tabah meneruskan kehidupannya sebatang kara ketika 
menyambung pengajiannya di New Zealand.

  Seterusnya, watak utama juga seorang yang memiliki jati diri yang tinggi. 
 Perwatakan ini dapat dilihat ketika Faridah hidup menetap di New Zealand. Faridah 
masih mengekalkan budaya Melayu seperti menanggalkan kasut ketika masuk ke  
rumah,memakai baju kurung  dan memasak masakan Melayu iaitu kari ayam. Hal 
ini membuktikan bahawa  Faridah tetap mengekalkan nilai-nilai kemelayuannya 
walaupun telah menetap di New Zealand selama 25 tahun.

Selain itu, watak utama merupakan seorang yang prihatin. Faridah bertugas sebagai  tenaga pengajar di PDK Suria, bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat . Faridah menganggap bahawa menjalankan khidmat kepada kanak­-kanak istimewa dianggap sebagai satu ibadah.

Persoalan pengorbanan yang dilakukan oleh watak-watak ._Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013

Soalan: 
Huraikan dua contoh persoalan pengorbanan yang dilakukan oleh watak-watak berdasarkan novel yang telah anda pelajan.
Cadangan jawapan
Berdasarkan novel Kabus di Perbukitan, antara persoalan pengorbanan ialah persoalan pengorbanan seorang ibu tunggal membesarkan anak-anaknya. Contohnya, semenjak Mak Salmah bercerai dengan suaminya Kamaruddin, Mak Salmah menyara kedua-dua anak kembamya dengan cara bersawah padi di samping menjual pisang goreng di Kampung Sungai Haji Dorani.  
Selain itu, terselit juga persoalan pengorbanan seorang ayah untuk memastikan keselamatan anaknya. Contohnya Mejar (B) Kamaruddin telah bertekad untuk meneruskan usaha mencari anaknya, Faridah yang hilang dalam kemalangan di Bukit Fraser. Setelah operasi mencari dan menyelamat diberhentikan, Kamaruddin dengan bantuan Buyung meredah hutan Bukit Kutu sehinggalah ke perkampungan Orang Asli Suku Temuan di Sungai Dua.Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Rahayu, pencarian Kamaruddin akhimya berjaya menemui anaknya, Faridah dan kanak-­kanak OKU, Iqbai.

Cara watak utama menyelesaikan due konflik ._Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013

Soalan:
Berdasarkan satu novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menyelesaikan dua konflik yang dihadapinya.
 
Cadangan jawapan
Berdasarkan novel Kabus di Perbukitan,, terdapat beberapa konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara watak utama menyelesaikannya. Antaranya ialah konflik Faridah degah masyarakat kulit putih di Roswood, Christchurch, New Zealand yang menyangka Faridah sebagai orang Maori, rakyat pribumi New Zealand. Hal ini memandangkan wama kulitnva yang sawo matang. Faridah menyelesaikan konflik tersebut dengan cara menjalin hubungan baik dengan penduduk di kejiranan dan di masyarakat setempat. Faridah mengambil peluang memperkenalkan diri dan asal usulnya dalam satu majiis ramah mesra komuniti.

Faridah hampir-hampir menghadapi tekanan perasaan dan sakit jiwa. Mujurlah tawaran untuk berkursus selama enam bulan di New Zealand yang ditawarkan oleh Ibu pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat datang selepas kejadian itu. Faridah mengambil keputusan untuk menerima tawaran itu dan melakukan hijrah buat dirinya. Hasilnya, keputusan yang diambil oleh Faridah telah memberi impak yang sangat positif kepada masa depannya. 
 

Dua peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam kepada anda._Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013

Soalan : 
Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam kepada anda.

Cadangan jawapan
Berdasarkan novel Melunas Rindu dan novel Kabus di Perbukitan, terdapat peristiwa-peristiwa yang meninggalkan, kesan kepada pembaca. Dalam novel Kabus di Perbukitan, peristiwa Faridah yang naked untuk meninggalkan tanahair tercinta untuk melanjutkan pelajarannya di New Zealand. Peristiwa ini meninggalkan kesan terhadap perasaan saya kerana keberanian Faridah untuk berhijrah ke Bumi Kiwi yang asing kepadanya merupakan suatu tribulasi /cabaran yang sangat besar kepada seorang gadis Melayu sepertinya. Tambahan pula keputusan untuk berhijrah ke negara asing bermakna bahawa Faridah akan menjalani kehidupan sebatang kara di negeri di negara asing.

Seterusnya, peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam kepada saya/pembaca ialah peristiwa keteguhan Faridah mengamalkan adat ,budaya dan kesucian agama. Contohnya, walaupun sudah menetap di Christchurch, New Zealand dan berkahwin dengan Soleh Johnsons serta dikurniakan dengan sepasang anak kembar, Melina dan Anne. Peristiwa ini meninggalkan kesan kepada saya/pembaca kerana keteguhan Faridah mengamalkan adat dan budaya Melayu serta memelihara kesucian agama Islam yang dianutinya. Antaranya, Faridah memasak masakan Melayu seperti kari ayam untuk anak-anaknya, menuturkan Bahasa Melayu dan menanggalkan kasut ketika masuk dalam rumah. Disamping taat menunaikan solat dan ibadah-ibadah lain, Faridah tidak mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anaknya dengan menghantar mereka mempelajari agama di An Nur Islamic Centre.

Ahad, 8 September 2013

Nilai semangat setia kawan_Soalan latihan novel persediaan menghadapi peperiksaan spm Bahasa Melayu 2013


Soalan:
Berdasarkan novel Kabus di Perbukitan hasil karya Mohamad Kholid Hamzah,terdapat beberapa nilai semangat setia kawan yang ditonjolkan oleh penulis yang dapat dijadikan teladan oteh pembaca.

Cadangan jawapan

Antara nilai semangat setia kawan yang terdapat dalam novel ini ialah nilai semangat setia kawan antara rakan sepengajian/sekuliah (1m) yang dapat dilihat daripada watak Rahayu dan Azrul.Contohnya,Rahayu yang sanggup bangun pagi untuk bertemu Azrul di perpustakaan walaupun berasa kurang sihat. Mereka saling berbincang tentang tugasan yang diberikan oleh pensyarah serta program Kempen Save Our River yang akan dijalankan oleh Azrul di KLCC. (1 m) 

Selain itu,terselit juga nilai semangat setia kawan antara bekas rakan sejawat (1m) yang ditonjolkan oleh penulis melalui watak Buyung. Misalnya, Buyung bekas seorang askar tetap setia membantu Mejar (B) Kamaruddin mencari Faridah yang hilang di Bukit Kutu walaupun pencarian telah diberhentikan. Buyung menunjukkan semangat setiakawan dengan sanggup mengharungi hutan di Bukit Kutu yang pernah diisytiharkan sebagai kawasan merah akibat aktiviti komunis.(1m) 

Akhir sekali, penulis memaparkan nilai semangat setia kawan antara rakan niaga (1m) yang diperlihatkan menerusi watak Soleh Johnson dan Datuk Azrul.Sebagai contoh, Soleh Johnson sepakat dan berkerjasama dengan Datuk Azrul untuk membangunkan kawasan tanah tinggi Lojing di Cameron Highlands sebagai kawasan agro pelancongan.(1m)

Sumber : Guru-guru Bahasa Melayu SMK Tawau